ඉබ්බන්ගේ කඳුළු උරා බොන සමණලුන්

ඉබ්බන්ගේ කඳුළු උරා බොන සමණලුන්

ඉබ්බන්ගේ සහ කිඹුලන්ගේ ඇස් වල ඇති කඳුළු උරා බොන සමණල් රෑනක් Ama La Vida සහ Jeff Cremer ගේ කැමරා කාච වල සටහන් වී තිබුනේ එසේය.

Related articles

© 2015 srilife.lk