සත්ව ලෝකයේ අපූරු ඡයාරූපශිල්පීන්

 

වනජීවී ඡායරූපශිල්පීන් සතුන්ගේ සුන්දර ඡායාරූපයක් තම කැමරාවට හසුකර ගන්න ලොකු වෙහෙසක් ගන්නවා. මොකද සතුන් හැමවිටම මිනිසුන් සිටින ස්ථාන මගහැර සිටීමට උත්සාහ දරණ නිසයි. ඒත් බලන්න මේ සතුන් නම් ඔවුන්ගේ ඡායාරූප ගන්නවාට වගේම කැමරාවටත් ගොඩක් කැමතියි වගේ.

 

Related articles

 

© 2015 srilife.lk