අහම්බෙන් කැමරාවක සටහන් වූ කිඹුලාගේ ආහාරය උදුරාගත් උකුස්සා

පහත ඡායාරූප වල දැක්වෙන්නේ උකුස්සෙක් විසින් කිඹුලෙකුගේ ආහාරය වීමට ගිය මාළුවෙකු ඩැහැගන්නා ආකාරයකි. මෙවැනි සිදුවීම් සත්ව ලෝකයේ නිතර සිදුවුවත් ඒවා කැමරවට හසු වන්නේ ඉතාකලාතුරකිනි. මෙම සිදුවීම කැමරා කාචයට හසු කරගත්තේ Fanie Heymans නම් ඡායාරූප ශිල්පියා විසිනි.

 

Related articles

 

© 2015 srilife.lk