ලොව වැඩිපුරම සිනාසිය හැකි හාස්‍ය උපදවන චිත්‍රපට 10

ලොව වැඩිපුරම සිනාසිය හැකි හාස්‍ය උපදවන චිත්‍රපට 10

 

සුප්‍රකට forbes සගරාවේ පලකරන ලද ලොව වැඩිම වාර ගණනක් නරඹන්නා සිනාගැන් වු හාස්‍ය උත්පාදක චිත්‍රපට 10ක් මෙහි දැක්වෙනවා. මෙම චිත්‍රපටි නරඹන අතර තුර විනාඩියක් ඇතුලත නරඹන්නා විසින් සිනාසෙන වාර ගණන ගණනය කර ඒ අනුව මේවා වර්ග කර තිබෙනවා.

1. Airplane! – විනාඩියකට සිනාසීම් 3ක්


2. The Hangover – විනාඩියකට සිනාසීම් 2.4


3. Naked Gun: From the Files of Police Squad! – විනාඩියකට සිනාසීම් 2.3


4. Superbad – විනාඩියකට සිනාසීම් 1.9


5. Borat – විනාඩියකට සිනාසීම් 1.7


6. Anchorman: the Legend of Ron Burgundy – විනාඩියකට සිනාසීම් 1.6


7. American Pie – විනාඩියකට සිනාසීම් 1.5


8. Bridesmaids – විනාඩියකට සිනාසීම් 1.4


9. Shaun of the Dead – විනාඩියකට සිනාසීම් 1.3


10. Life of Brian – විනාඩියකට සිනාසීම් 1.2


 

Related articles

© 2015 srilife.lk