අද කාලේ අලියොත් Smartphone පාවිච්චි කරනවා. මේක බලලා පුදුම වෙන්න එපා

මේ කාලෙකට උඩදී  Samsung සමාගම නිර්මාණය කරපු වෙළද දැන්වීමක්. මේ දැන්වීම නිර්මාණය කරන්න කිසම තාක්ෂණික ප්‍රයෝගයක් භාවිතා කරලා නෑ. පීටර් කියන මේ අලියට ඇත්තටම Samsung smatphone එකක සින්දුවක් ප්ලේ කරන්න, සෙල්ෆියක් ගන්න, ගිටාර් ගහන්න වගේ ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙයා සින්දු ප්ලේ කරලා ඒකට නටන විදහනම් කාගේත් සිත් ඇදගන්නවා. මේ දැන්වීම බලපු ගොඩක් අය නම් කිව්වේ Samsung ෆොන් එකට වාඩා මේ බුද්ධිමත් අලි යිළුවාට හිත ගියා කියලයි.

Elephant Plays with a Galaxy Note!

 

© 2015 srilife.lk