අම්මා කියලා රැවටිලා කොල්ලෙක් පස්සෙන් යන තාර පැටියා

අම්මා කියලා රැවටිලා කොල්ලෙක් පස්සෙන් යන තාර පැටියා

බලන්නකෝ මේ තාර පැටිය අම්ම කියල හිතාගෙන කොල්ලෙක් පස්සේ දුවන දිවිල්ල......
 

Duck Run

© 2015 srilife.lk