මයිකල් ජැක්සන්ටත් ඩාන්ස් උගන්නපු Manakin කුරල්ලා. මෙයාගේ ඩාන්ස් එක බලලා නැත්නම් වැඩක් නෑ

මයිකල් ජැක්සන්ටත් ඩාන්ස් උගන්නපු Manakin කුරල්ලා. මෙයාගේ ඩාන්ස් එක බලලා නැත්නම් වැඩක් නෑ

Manakin කුරුල්ලා මේ විදහට moonwalk ඩාන්ස් එක කරන්නේ කිරිල්ලියගේ ආකර්ශණය ලබා ගන්නයි. මේ විදහට කිරිල්ලියගේ ආකර්ශණය ලබා ගන්න විවිධ නැටුම් ඉදිරිපක් කරන කුරුල්ලන් අතරින් ආකර්ශනීයම කුරුල්ලු වර්ගය තමයි මෙයාලා. ඒ කොහොම වුනත් මයිකල් ජැක්සන්ටත් moonwalk ඉගැන්නුවේ මෙයා වෙන්න ඇති.

The Michael Jackson Bird, AWESOME!!

© 2015 srilife.lk