මේ බල්ලා වගේ අද කාලේ කොල්ලෙක්වත් ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන් වෙයිද?

මේ බල්ලා වගේ අද කාලේ කොල්ලෙක්වත් ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන් වෙයිද?

මේ බල්ලට ලෝකේ ඉන්න කීකරුම බල්ලා කිව්වට වරදක් නෑ. මේක බැලුවොත් ඔයාලත් ඒකම කියයි.

Best Trained Dog Ever!!!

© 2015 srilife.lk