මිය යමින් සිටින තම ස්වාමියා අවසන් වරට දැකගන්න රෝහලට ගිය බලු සුරතලා

Dog's Final Goodbye at Owner's Hospital Bedside

 

© 2015 srilife.lk