තාම අවුරුදු 8යි. ඒත් වයසේ හැටියටද මෙයාගේ නින්ජා කඩු හරඹ

Девочка с катаной

 

© 2015 srilife.lk