දින තුනක් තුල මිලියන 13ක් දෙනා නැරඹූ, තරුණයයේ අපූරු ඉදිරිපත් කිරීම

දින තුනක් තුල මිලියන 13ක් දෙනා නැරඹූ, තරුණයයේ අපූරු ඉදිරිපත් කිරීම

Tape Face: Strange Act Leaves the Audience Speechless - America's Got Talent 2016 Auditions

© 2015 srilife.lk