රියලිටි වැඩසටහනක දී සියල්ලන්ම මවිත කල විශ්මිත මැජික් දර්ශනය

රියලිටි වැඩසටහනක දී සියල්ලන්ම මවිත කල විශ්මිත මැජික් දර්ශනය

America's Got Talent කියන්නේ ලෝකයේ විවිධ අසාමාන්‍ය දක්ෂාතා ඇති පුද්ගලයින්ගේ හැකියාවන් ඉදිරිපත් කරන රියලිටි වැඩසටහනක්. එහි ජයග්‍රාහකයා වීමට නම් ඔහු සතුව ඉතා විශේෂිත වු දක්ෂතාවක් තිබිය යුතුමයි. Mat Franco නම් මැජික් ශිල්පියා එවැනි විශේෂිත වු හැකියාවක් ඇති පුද්ගලයෙක්. ඔහුගේ අසාමාන්‍ය හැකියාව නිසා වැඩසටහනේ 9 වෙනි අදියරේ ජය හිමිකරන්න ඔහුට හැකි වුණා.

2015 වසරේ පැවති America's Got Talent වැඩසටහනේ දී නැවතත් ඔහු නරඹන්නන් සියල්ලන්ම මවිත කරමින් විශ්මිත මැජික් දර්ශනයක් ඉදරිපත් කළා. ඇත්තටම ඔහු මේ මැජික් එක කරන්නේ කොහොමද? ඒක හිතාගන්නවත් බැරි තරම් විශ්මිත මැජික් එකක්.

If He Make Money Like That - Mat Franco's Magical Return - America's Got Talent 2015

© 2015 srilife.lk