රූකඩ කලාව වෙනස් කල තරුණයෙකුගේ විශිෂ්ට රූකඩ නිර්මාණය

රූකඩ කලාව වෙනස් කල තරුණයෙකුගේ විශිෂ්ට රූකඩ නිර්මාණය

වසර ගණනාවක් තිසේසේ රූකඩයේ සැකිල්ල නැත්නම් මොස්තරය වෙනසකට ලක් වුණේ නැහැ.  Barnabydixon නම් රූකඩ නිර්මාණකරුවා රූකඩවල වසර ගණනාවක් තිස්සේ තිබුණු සැකිල්ල අපූරු වෙනසකට ලක් කරලා විශිෂ්ට නිර්මාණයක් කරන්න  සමත් වී තිබෙනවා. ඔහු ගේ අඟිලි යොදා ගෙන පන ගන්වන මේ නවතම රූකඩ නිර්මාණයට, නැගිටින්න, නටන්න, වටපිට බලන්න, ඔබේ දිහාවට ඇඟිල්ලක් දික්කරන්න වගේම කොල කෑල්ලක් ඇහිදලා විසි කරන්නත් පුළුවන්.  මේ නිර්මාණය නම් ඇත්තෙන්ම විශිෂ්ටයි..

NEW PUPPET CONCEPT (24/05/16)

© 2015 srilife.lk