කැමරාවෙන් මැජික් කරන YouTube තරුව, 2016 කල හොඳම මැජික් ටික බලමු

Zach King කියන්නේ කෙටි වීඩියෝ නිර්මාණය කරන ඉතා ජනප්‍රිය අමරිකානු ජාතික YouTube තරුවක්. ඔහු කැමරා ප්‍රයෝග යොදාගනිමින් නිර්මාණය කල කෙටි මැජික් වීඩියෝ YouTube හි වඩාත් ජනප්‍රියතාවයට පවත්වුණා. 2008 වසරේ සිට YouTube සඳහා වීඩියෝ නිර්මාණය කරන ඔහු, 2016 වසරේ නිර්මාණය කරන ලද හොඳම මැජික් වීඩියෝ සියල්ලේම එකතුවක් පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න..

Best magic vines from Zach King 2016 - Best magic tricks ever

 

© 2015 srilife.lk