ගැරිජ් අයියා බලන්න හොස්පිට්ල් ගියා..

Went Hospital to visit Garage aiya - ගැරේජ් අයියා බලන්න හොස්පිට්ල් ගියා..

 

© 2015 srilife.lk