පුංචි පුතාගේ දෙවනි උපන්දින උත්සවය බලන්නම වටිනවා

පුංචි පුතාගේ දෙවනි උපන්දින උත්සවය බලන්නම වටිනවා

මේ වීඩියෝ එක Ashleigh Williamson එයාගේ පුංචි පුතාගේ 2වන උපන්දියන දවසේ ගත්ත එකක්. මේ පුංචි පුතා එයාගේ උපන්දින කේක් එකේ තියෙන ඉටිපන්දම කටින් පිඹලා නිවන්න උත්සහ කරනවා. ඒත් එයාට ඒක කරගන්න බැහැ. පස්සේ තාත්තා එයාට ඒක නිවන්න අපූරු උදව්වක් කරනවා. අවසානෙදි මේ පුංචි පුතා ඉටිපන්දම නිවලා එයාගේ උපන්දිනේ සමරන විදය බලන්න.

Kid Can't Blow Out Candle

© 2015 srilife.lk