පොඩිම පොඩි කාරටි කාරයෙක් එයාගේ බෙල්ට් එක ගන්න දාන වැඩ බලන්න

පොඩිම පොඩි කාරටි කාරයෙක් එයාගේ බෙල්ට් එක ගන්න දාන වැඩ බලන්න

 

මේ ඉන්නේ ටයිකුන්ඩෝ පන්තියක හොද සටන් කාරයෙක් එයා එයාගේ පටිය ගන්න කකුලෙන් ලොකු ලෑල්ලක් කඩන්න ඕනි. මේ පුංචි කරාටෙ කාරයා ඒක කරන විදයි නම් විශිෂ්ටයි. ඔයාලත් මේක බලලම ඒ දක්ෂකම තේරුම් ගන්න.

 

Little Boy Trying To Break Board In Taekwondo

© 2015 srilife.lk