බුකිය නිසා ගරාජ් අයියා අසරණ වෙලා. ජොබ් ඒකත් නෑ ගමෙන් යන්න යයි

Garaj Ayya Lost His Job - ගැරිජ් අයියට රස්සාවත් තට්ටු

 

© 2015 srilife.lk