ගැරිජ් අයියගේ වස බීමට හේතුව හිරු ගොසිප් ප්‍රශ්න කරයි.

Garaj Ayya interview with hiru gossip - ගැරිජ් අයියා හිරු ගොසිප් සමග කල සාකච්ඡාව

 

© 2015 srilife.lk