ඇවිදින්න බැරි වයසක අය ඇවිද්දවන්න ගැරිජ් අයියගේ විශ්මිත ප්‍රතිකාරය

ගැරිජ් අයියා අත්තම්මට හරි විදියට ඇවිදින්න කියා දුන්න හැටි. | Garij Ayya Helping Grandmother

 

© 2015 srilife.lk