ලෝකයේ අමාරුම නම තියෙන අප්‍රිකානු තරුණයා. පුළුවන් නම් එකපාරක් කියල බලන්න

Hardest Name in Africa

 

© 2015 srilife.lk