පිස්සු හැදෙන Pocket Bike එක, දැක්කොත් පුදුම හිතෙයි

ලෝකයේ කුඩාම බයිසිකලය තමයි මේක, මේක පාක් කරන්න වැඩි ඉඩක් ඕන නෑ සාක්කුවෙත් පුළුවන්.
 

World's Smallest Bike‎

 

© 2015 srilife.lk