කඩුවෙන් සහ වචනයේ ප්‍රධාන ආගම් පහ ලෝකය පුරා ව්‍යාප්ත වු හැටි බලන්න

කඩුවෙන් සහ වචනයේ ප්‍රධාන ආගම් පහ ලෝකය පුරා ව්‍යාප්ත වු හැටි බලන්න

මේවන විට ලෝකයේ වැඩිම අනුගාමිකයන් පිරිසක් සිටින්නේ හින්දු, බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියානි, යුදෙව්, ඉස්ලාම්  කියන ආගම් පහටයි. වසර දහස් ගනක් තිස්සේ මිනිස් සංහතියේ ගමන් මාර්ගය වෙනස් කිරිමට මේ ආගම් විශාල බලපෑමක් සිදුකලා. ආගමික යුද්ධවලින් , යටත් විජිතකරණයෙන්, ධර්ම දූත මෙහෙවරෙන් සහ සරල කට වචනයෙන් වැනි යහපත් හෝ අයහත් ක්‍රම මගින් මේ ආගම් ලෝකය පුරා ව්‍යාප්ත වීම සිදුවුණා. ඒ ආකාරයෙන් ප්‍රධාන ආගම් පහ ලෝකය පුරා ව්‍යාප්ත වු ආකාරය දැක්වෙන සජීවීකරණ සිතියමක් මේ විඩියෝවෙන් බලන්න පුළුවන්.

 

Animated map shows how religion spread around the world

© 2015 srilife.lk