අර්තාපල් අලයකින් දින 40ක් විදුලිය ලබාගත හැකි නව ක්‍රමයක් සොයාගනි.

අර්තාපල් අලයකින් දින 40ක් විදුලිය ලබාගත හැකි නව ක්‍රමයක් සොයාගනි.

විද්‍යාව සහ කෘෂිකර්මය පිළබඳ මහාචාර්යවරයෙක් වන Haim Rabinovitch ඔබ පුදුම කරවන නවතම සෙයාගැනීමක් සිදුකිරීමට සමත් වී තිබෙනවා. මහාචාර්යවරයා සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම සිදුකල පර්යේෂණ වලදී,  අර්තාපල් පෙත්තක් යොදා ගනිමින් දින 40ක් පුරා  LED බල්බයක් දැල්වීමය හැකි ක්‍රමයක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

අර්තාපල්, දෙහි වැනි දේ යොදා ගනිමින් විදුලිය ලබා ගැනීමට හැකි බව මීට බොහෝ කලකට පෙර සොයාගෙන තිබුණත්, දින 40ක් දක්වා විදුලි බල්බයක් දැල්වීමට හැකි ක්‍රමයක් පිළිබද දැන සිටියේ නෑ. පර්යේෂණ කණ්ඩායම පවසන අකාරයට අර්තාපල් අලයක් විනාඩි 8ක් තම්බා ගැනීමෙන් පසුව අමු අර්තාපල් අලයකට වඩා 10 ගුණයක් බලවත් බැටරියක් නිර්මාණය කරගැනීමට හැකිවී තිබෙනවා.

මෙසේ තම්බාගත් අර්තාපල් අලයකින් පෙත්තක් කපා එය තඹ තහඩුවක් (අනෝඩය) හා සින්ක් තහඩුවක් (කැතෝඩය) අතර තබා වයර් මඟින් සම්බන්ධ කිරීමෙන් දින 40ක් පුරා LED බල්බයක් දැල්වීමට හැකියාව ලැබෙනවා.

මෙහිදී අර්තාපල් අලය විදුලි ප්‍රභවයක් ලෙස ක්‍රියා නොකරන අතර තහඩු අතර විදුලිය ගමන් කරවීමේ පාලමක් ලෙස ක්‍රියාකරන බවත් ඉලෙක්ට්‍රෝන වයර් එක හරහා පහසුවෙන් ගමන් කරවීමට උදව්වන බවත් පර්යේෂකයින් පවසනවා. පර්යේෂණය සඳහා අර්තාපල් තෝරා ගැනිමට හේතු වුණේ ඕනෑම පරිසර තත්වයක් යටතේ වගාකල හැකි වීම බව ඔවුන් තවදුරටත් පැවසුවා

Potato battery new and improved Video Reuters

© 2015 srilife.lk