තම හිස වෙනත් ශරීරයකට බද්ධ කිරීමට සැරසෙන Valery Spiridonov

තම හිස වෙනත් ශරීරයකට බද්ධ කිරීමට සැරසෙන Valery Spiridonov

Russia: Meet HEAD TRANSPLANT volunteer Valeri Spiridonov

© 2015 srilife.lk