තුවාලයක් සුව කරන්න ශරීරය සිදුකරන අපූරු ක්රියාවලිය

WOUND HEALING.wmv

 

© 2015 srilife.lk