තුවාලයක් සුව කරන්න ශරීරය සිදුකරන අපූරු ක්රියාවලිය

තුවාලයක් සුව කරන්න ශරීරය සිදුකරන අපූරු ක්රියාවලිය

WOUND HEALING.wmv

© 2015 srilife.lk