භෞතික විද්‍යාව නිවැරිදි යැයි ඔප්පු කරන්න ජිවිතය අවදානමට දැමූ විද්‍යාඥයා

භෞතික විද්‍යාව නිවැරිදි යැයි ඔප්පු කරන්න ජිවිතය අවදානමට දැමූ විද්‍යාඥයා

විද්‍යාත්මක සොයාගැනිම් සිදු කිරීමට ගොස් ශරීර අවයව මෙන්ම ජීවිතය පවා අහිමි කරගත් විද්‍යාඥයින් ගැන මීට පෙර ඔබ අසා ඇති.

භෞතික විද්‍යාඥයෙක් වන Andreas Wahl ද පසුගිය දිනක ඔහුගේ ජීවිත අවදානම නොතකා භෞතික විද්‍යාවේ සිද්ධාන්තයක් ඔප්පු කරන්නට පරීක්ෂණයක් සිදුකලා. ඔහු එල්ලි සිටි ලණුව නිදහස් කලවිට  මීටර් 28ක් ඉහල සිට බිමට පතිත වීමට පෙර ලණුව වේගයෙන් යකඩ බටය මත එතී  ඔහුගේ ජීවිතයට අනතුරක් නොවිය යුතු බව ඔහු විද්‍යාත්මකව විශ්වාස කලා. ඔහු විශ්වාස කල ආකාරයටම භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තය ඔහුගේ ජීවිතයට අනතුරක් නෙවී ඔප්පු කරන්න ඔහුට හැකිවුණා.

Fritt fall uten sikret tau

© 2015 srilife.lk