රසායනි ප්‍රතික්‍රියාවකින් ඇතිවන ඔබ පුදුම කරවන අතුරු ඵලය

රසායනි ප්‍රතික්‍රියාවකින් ඇතිවන ඔබ පුදුම කරවන අතුරු ඵලය

රසායනික ද්‍රව්‍ය දෙකක් හෝ කීපයක් එකට මිශ්‍ර කලාම විවිධ ප්‍රතික්‍රියා සිදුවන බව ඔබ දන්නවා. එහෙත් ගිනිකෙලි නිපදවන්න යොදාගන්න mercury(II) thiocyanate කියන රසායන ද්‍රව්‍යට ගිනි තැබූ විට සිදුවන දෙය දැක්කොත් නම් ඇත්තෙන්ම ඔබ පුදුමයට පත්වේවි. හොල්මන් චිත්‍රපටියක දී විතරක්  දකින සිදුවීමක් ආකාරයේ  අසාමාන්‍ය ප්‍රතික්‍රියාවක් මෙහදී ඇතිවන අතර එයින් හටගන්නා දගර ගැසුණු සර්පයෙක් ආකාරයේ නිර්මාණය ‘‘පාරාවෝ සර්පයා‘‘ ලෙස සමහරෙක් හඳුන්වනවා.

Pharaoh's Serpent Demonstration

© 2015 srilife.lk