තවත් හෙලිකොප්ටරයක් උස්සගෙන යන ලෝකයේ ලොකුම හෙලිකොප්ටරේ

තවත් හෙලිකොප්ටරයක් උස්සගෙන යන ලෝකයේ ලොකුම හෙලිකොප්ටරේ

Giant Helicopter (Mil Mi-26) picks up a The Boeing CH-47 Chinook

© 2015 srilife.lk