ගිනි පෙට්ටිය නැති වෙලාවක කූරු වලින් ගින්දර පත්තු කරන හැටි

ගිනි පෙට්ටිය නැති වෙලාවක ගිනි කූරු කීපකයක් පමණක් යොදා ගෙන ගින්දර ලබා ගන්නේ මෙහෙමයි

How to Light a Match Against Another One

 

© 2015 srilife.lk