ගිනි පෙට්ටිය නැති වෙලාවක කූරු වලින් ගින්දර පත්තු කරන හැටි

ගිනි පෙට්ටිය නැති වෙලාවක කූරු වලින් ගින්දර පත්තු කරන හැටි

ගිනි පෙට්ටිය නැති වෙලාවක ගිනි කූරු කීපකයක් පමණක් යොදා ගෙන ගින්දර ලබා ගන්නේ මෙහෙමයි

How to Light a Match Against Another One

© 2015 srilife.lk