බාත් රූම් එකේ නෝනත් එක්ක නෑවේ කවුද?

බිරිදගේ වීඩියෝවක් ගන්න ගිය සැමියා කැමරාවට හසුවූ අත්භූත දර්ශනය. සංවේදී අය බලන්න එපා.

ghost in shower caught on tape!

 

© 2015 srilife.lk