සෙල්ලම් කාඩ් වලින් ගහලා බියර් කෑන් සිදුරු කරන නින්ජා සටන්කරුවා

සෙල්ලම් කාඩ් වලින් ගහලා බියර් කෑන් සිදුරු කරන නින්ජා සටන්කරුවා

Young ninja in China can slice beer cans with playing cards

© 2015 srilife.lk