සෙල්ලම් කාඩ් වලින් ගහලා බියර් කෑන් සිදුරු කරන නින්ජා සටන්කරුවා

Young ninja in China can slice beer cans with playing cards

 

© 2015 srilife.lk