විනාඩියක් තුල අදුම් 18 ක් මාරු කරමින් තැබූ පස්සු හැදෙන ගිනස් වාර්තාව

Avery Chin  සහ Sylvia Lim කියන්නේ මැලේසියානු ජාතික මැජික් ශිල්පීන් යුවලක්. ඔවුන් දෙදෙනා පසුගිය දිනක  අපූරු ගිනස් වාර්තාවක් නැවත අළුත් කිරීමට සමත් වුණා. ඇස් අදහාගත නොහැකි ලෙස විනාඩියක් තුල ඇදුම් 18ක් මාරු කරමින් ඔවුන් මේ නව ගිනස් වාර්තාව පිහිටවූ අතර මීට පෙර එම වාර්තාව තාබා තිබුණේ විනාඩියක් තුල අදුම් 16ක් මාරු කරමිනුයි.

 

Most costume change illusions in one minute - Guinness World Records

 

© 2015 srilife.lk