විදුලි සංදේශන බද්දයි වැට් බද්දයි ඉහළට

විදුලි සංදේශන බද්දයි වැට් බද්දයි ඉහළට

වැට් බද්ද 8% සිට 12 % දක්වා ඉහළ දමා ඇත.

11. 25%ක් වූ විදුලි සංදේශ බද්ද 15%ක් දක්වා ඉහළට

© 2015 srilife.lk