ඉන්දියාව ලෝකෙ තියෙන පිස්සුම පිස්සු රට කියන්නේ මෙන්න මේ නිසයි

ඉන්දියාව ලෝකෙ තියෙන පිස්සුම පිස්සු රට කියන්නේ මෙන්න මේ නිසයි

 

පිස්සු හැදෙන ඉන්දියාවේ පොලීසිය


පිස්සු හැදෙන ඉන්දියාවේ මගීන් සහ ප්‍රවාහන සේවාවන්

 


පිස්සු හැදෙන ඉන්දියාවේ බයිසිකල්කරුවන්


පිස්සු ඩබල් වෙන තවත් ඉන්දියාවේ පිස්සු වැඩ ‍ගොඩක්


 

Related articles

© 2015 srilife.lk