ගබ්සා කර ගැනීමට අවුරුදු 16න් ඉහළ යෞවනියන්ට අවසර දීමට තීරණයක්

ගබ්සා කර ගැනීමට අවුරුදු 16න් ඉහළ යෞවනියන්ට අවසර දීමට තීරණයක්

ගබ්සා කර ගැනීමට අවුරුදු 16න් ඉහළ යෞවනියන්ට අවසර දීමට තීරණයක්

වයස අවුරුදු 16 සහ 17 යන වයස් වල ගැහැණු ළමයින්ට ගබ්සාවක් සිදුකර ගැනීමට දෙමාපියන්ගේ අවසරය ගත යුතුබවට නීතියක් ස්පාඤ්ඤයේ තිබුණා. 2015 දී කොන්සර්වේටිව් මහජන පක්ෂය විසින් අනුමතක කරන ලද ගබ්සා නීතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම වෙනුවෙන් තමා නව පණත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා නව ඉදිරි පියවරක්  

 

මෙය  ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා නව ඉදිරි පියවරක්  බව රජයේ ප්‍රකාශිකා ඉසබෙල් රොඩ්‍රිගස් ප්‍රකාශකර තිබෙනවා.

ඉදිරිපත් කළ මෙම පණත සම්මත වුණොත්, වැටුප් සහිත ඔසප් නිවාඩු ලබාදෙන පළමු යුරෝපීය රට බවටද ස්පාඤ්ඤය පත්වෙනවා

Related articles

© 2015 srilife.lk