ඇපල් සැපයුම් කරුවන්ට චීනයේදී ගැටළුවක්

ඇපල් සැපයුම් කරුවන්ට චීනයේදී ගැටළුවක්

කොවිඩ් පාලනය කිරීම සඳහා රජයේ නියෝගවලට අනුකූලව ක්වන්ටා ශැංගයි කම්හල අගුලු දැමීමට එරෙහිව කම්කරු විරෝදතාවයක් පැන නගී.

 

Related articles

© 2015 srilife.lk