දුමින්ද සිල්වාට දුන් ජනපති සමාව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ආපසු හරවයි

දුමින්ද සිල්වාට දුන් ජනපති සමාව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ආපසු හරවයි

2021 වසරේ ජූනි 24 වන දා ජනාධිපති සමාව ආර් දුමින්ද සිල්වා මහතා වෙත ලබා දුන්නා. එම ජනාධිපති සමාව අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා

Related articles

© 2015 srilife.lk