රාජ්‍ය සේවකයන් සති දෙකක් ගෙදර

රාජ්‍ය සේවයට නිළධාරීන් කැදවීම සීමා කෙරේ

පවතින අර්බුධකාරී තත්වය හමුවේ රාජ්ය සේවකයන්ට සති දෙකක කාලයක් නිළධාරීන් කැදවීම සීමා කර තිබේ. ඒ පිළිබදව චක්‍රලෙඛයක් නිකුත්කර තිබේ

Related articles

© 2015 srilife.lk