සපුගස්කන්දට බොරතෙල් ලැබීමට නියමිතයි?

සපුගස්කන්දට බොරතෙල් ලැබීමට නියමිතයි?

රුසියානු බොරතෙල් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබීමට නියමිත බව සභාපති සුමිත් විජේසිංහ මහතා දුරකථන සාකච්ඡාවකදී ප්‍රකාශ කළ බව බ්ලුම්බර්ග් වෙබ් අඩවිය සඳහන් කොට තිබෙනවා.

මාස දෙකකට අධික කාලයක් අක්‍රියව පැවති තෙල් පිරි පහදුව මේ අනුව සක්‍රීය වනු ඇත.

Related articles

© 2015 srilife.lk