2015 පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයේ සමීක්ෂණයේ ප්‍රථිපල

2015 පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයේ සමීක්ෂණයේ ප්‍රථිපල

 

TK Research & Solution (Pvt) Ltd ආයතනය විසින් නිකුත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ 2015 පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයේ සමීක්ෂණයේ ප්‍රථිපල සටහන.

පක්ෂයේ නම ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 106
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 91
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 14
දෙමළ ජාතික සන්ධානය 12
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 01
වෙනත් 01

Source : srilankabrief

Related articles

© 2015 srilife.lk