ලොව විශාලම ඝාන්ටාරය

ලොව විශාලම ඝාන්ටාරය

 

The Mingun Bell ලෙසින් හැදින්වෙන ලොව විශාලතම ඝාන්ටාරය පිහිටා ඇත්තේ මියන්මාරයේ බෞද්ධ විහාරස්ථානයකයි. 1782 වසරේ සිට 1819 වසර දක්වා මියන්මාරයේ රජ කළ Bodawpaya රජතුමා විසින් 1808 වසරේදී මෙම ඝාන්ටාරය තැනීම ආරම්භ කල අතර එය 1810 වසරේදී පූර්ණ වශවෙන් නිම කරන ලදි. ටොන් 90ක් බරැති මෙම ඝාන්ටාරය ලොව විශාලම නාද වන ඝාන්ටාරය ලෙස 2000 වසර වන තෙක් පිළිගත් අතර මෙය දෙවැනි වන්නේ එම වසරේදී චීනයේ විහාරයක නිමි කරන ලද ටොන් 116ක් බරැති Bell of Good Luck ඝාන්ටාරයටයි. මියන්මාරයේ මෙම ඝාන්ටාරයේ විශ්කම්භය අඩි 55 අගල් 8කි. 

පහත දැක්වෙන්නේ එහි ඇතුලත දර්ශණයක්

පහත දැක්වෙන්නේ එය 1873 වසරේදී දිස් වූ ආකාරයයි

Related articles

© 2015 srilife.lk