තෙල් පෝලිම පිළිමතලාවටත්

තෙල් පෝලිම පිළිමතලාවටත්

දින කිහිපයකට පසු පිළිමතලාව නගරයට ඉන්ධන පැමිණියා. 

අද දහවල් නගරය දිස් වූයේ මේ ආකාරයෙන්

Related articles

© 2015 srilife.lk