පෙට්‍රල්,ඩීසල් රජගමනක

පෙට්‍රල්,ඩීසල් රජගමනක

පෙට්‍රල් ඩීසල් සියලුම වර්ග ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට රුපියල් 400 සීමාව පසු කරයි

පෙට්‍රල් 92  = 420/-  පැවතිමිල  338/-     
පෙට්‍රල් 95    = 450/-  පැවතිමිල  373/-
ඔටෝ ඩීසල්   = 400/-  පැවතිමිල   289/-       
සුපර් ඩීසල්    = 445/-  පැවතිමිල   329/-       

Related articles

© 2015 srilife.lk