ලොව ලස්සනම කාන්තාවන් සිටිනා හමුදාවන් 10

ලොව ලස්සනම කාන්තාවන් සිටිනා හමුදාවන් 10

 

පසුගිය වසර 400ක පමණ කාලය තුළ ආරක්ෂක හමුදා තුළ කාන්තාවන්ගේ ප්‍රතිශතය ඉතා ඉහළ මට්ටමකට පැමිණ ඇත.
පහත දැක්වෙන්නේ වෙබ් අඩවියට අනුව ලොව ලස්සනම කාන්තා සෙබළියන් සිටිනා රටවල් 10 යි.

01. රුමේනියාව


02. රුසියාව


03.  ඕස්ට්‍රේලියාව


04. ග්‍රීසිය


05. ඊස්‍රායලය


06. පකිස්තානය


07. එක්සත් රාජධානිය


08. සර්බියාව


09. චෙක් ජනරජය


10.  ඕස්ට්‍රියාව

Related articles

© 2015 srilife.lk