2015 ලොව වේගවත්ම කාර් 10

2015 ලොව වේගවත්ම කාර් 10

10. McLaren P1 - උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 349

මිල - ඩොලර් මිලියන 1.2

නිෂ්පාදිත වර්ෂය -2014

එන්ජිම - McLaren M838TQ twin-turbo 3.8 L V8 එන්ජිම අශ්ව බල 903 ක් පමණ වේ.
ගියර් පද්ධතිය - ගියර් 7
පැයට කිලෝමීටර් 100ක් ලබා ගැනීමට ගත වන කාලය (තත්පර) – 2.8


9. Ferrari LaFerrari – උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 354

මිල - ඩොලර් මිලියන 1.3

නිෂ්පාදිත වර්ෂය - 2013-2014

එන්ජිම - 6.3 L V12, electric motor & KERS එන්ජිම අශ්ව බල 963ක් පමණ වේ.
ගියර් පද්ධතිය - ගියර් 7
පැයට කිලෝමීටර් 100ක් ලබා ගැනීමට ගත වන කාලය (තත්පර) – 2.9


8. Lamborghini Veneno – උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 355.6

මිල - ඩොලර් මිලියන 4

නිෂ්පාදිත වර්ෂය - 2013

එන්ජිම - 6.5 L V12 එන්ජිම අශ්ව බල 750ක් පමණ වේ.
ගියර් පද්ධතිය - ගියර් 7 සෙමි ඔටෝමැටික්
පැයට කිලෝමීටර් 100ක් ලබා ගැනීමට ගත වන කාලය (තත්පර) – 2.8


7. Zenvo ST1 – උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 375

මිල - ඩොලර් මිලියන 1.25

නිෂ්පාදිත වර්ෂය - 2009

එන්ජිම - Turbocharged and Supercharged 7.0L V8 එන්ජිම අශ්ව බල 1250ක් පමණ වේ.
ගියර් පද්ධතිය - ගියර් 6 මැනුවල්
පැයට කිලෝමීටර් 100ක් ලබා ගැනීමට ගත වන කාලය (තත්පර) – 3


6. McLaren F1 – උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 391

මිල - ඩොලර් මිලියන 5.58

නිෂ්පාදිත වර්ෂය - 1992 - 1998

එන්ජිම - 6.1 L S70/2 V12 එන්ජිම අශ්ව බල 795ක් පමණ වේ.
ගියර් පද්ධතිය - ගියර් 6 මැනුවල්
පැයට කිලෝමීටර් 100ක් ලබා ගැනීමට ගත වන කාලය (තත්පර) – 3.2


5. Koenigsegg CCX – උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 394.3

මිල - ඩොලර් මිලියන 5.5

නිෂ්පාදිත වර්ෂය - 2006 - 2010

එන්ජිම - 4.7L & 4.8L V8 (twin s/c gasoline/ethanol) එන්ජිම අශ්ව බල 795ක් පමණ වේ.
ගියර් පද්ධතිය - ගියර් 6 මැනුවල් සහ ඔටෝමැටික්
පැයට කිලෝමීටර් 100ක් ලබා ගැනීමට ගත වන කාලය (තත්පර) – 3.2


4. Saleen S7 TT – උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 399.1

මිල - ඩොලර් 580,000

නිෂ්පාදිත වර්ෂය - 2005 - 2009

එන්ජිම - Ford 427, 7.0 L naturally aspirated V8 එන්ජිම අශ්ව බල 750ක් පමණ වේ.
ගියර් පද්ධතිය - ගියර් 6
පැයට කිලෝමීටර් 100ක් ලබා ගැනීමට ගත වන කාලය (තත්පර) – 2.8


3. Bugatti Veyron EB 16.4 – උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 408.8

මිල - ඩොලර් මිලියන 2.7

නිෂ්පාදිත වර්ෂය - 2011

එන්ජිම - 8.0 L (488 cu in) W16 quad-turbocharged 1,001 PS එන්ජිම අශ්ව බල 1200ක් පමණ වේ.
ගියර් පද්ධතිය - ගියර් 7
පැයට කිලෝමීටර් 100ක් ලබා ගැනීමට ගත වන කාලය (තත්පර) – 2.8


2. Bugatti Veyron Super Sport – උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 430.9 (2013 ලොව වේගවත්ම කාරය)

මිල - ඩොලර් මිලියන 3.4

නිෂ්පාදිත වර්ෂය - 2010

එන්ජිම - 8.0 liter W16 එන්ජිම අශ්ව බල 1200ක් පමණ වේ.
ගියර් පද්ධතිය - ගියර් 7
පැයට කිලෝමීටර් 100ක් ලබා ගැනීමට ගත වන කාලය (තත්පර) – 2.4


1. Hennessey Venom GT – උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 435.3

මිල - ඩොලර් මිලියන 6

නිෂ්පාදිත වර්ෂය - 2012

එන්ජිම - 7.0l [427ci] LSX Twin Turbocharged V8 එන්ජිම අශ්ව බල 1244ක් පමණ වේ.
ගියර් පද්ධතිය - ගියර් 6
පැයට කිලෝමීටර් 100ක් ලබා ගැනීමට ගත වන කාලය (තත්පර) – 2.4


 

 

Related articles

© 2015 srilife.lk