දෙවිවරුන්ගේ ලිංගික ක්‍රියා විදහා දක්වන ඉන්දියාවේ කාම දෙවොල Khajuraho

දෙවිවරුන්ගේ ලිංගික ක්‍රියා විදහා දක්වන ඉන්දියාවේ කාම දෙවොල Khajuraho

ලොව කලාත්මකම කාමුක ප්‍රතිමා නිර්මාණ දැකගන්නට ලැබෙන ඉන්දියාවේ Khajuraho දොවොල්

Khajuraho - The Temple of Love - Ancient India - Documentary - Erotic Sculptures of Madhya Pradesh

© 2015 srilife.lk