බිත්තරයෙන් පැටවුන් එන හැටි බලන්න සවිකල කැමරාවේ සටහන් වූ බිහිසුණු දර්ශනය

බිත්තරයෙන් පැටවුන් එන හැටි බලන්න සවිකල කැමරාවේ සටහන් වූ බිහිසුණු දර්ශනය

Tan Nguyen නම් තරුණයෙක් ඔහුගේ නිවස ඉදරිපිට ගසක තිබූ කුරුළු කූඩුවක කැමරාවක් සවිකලා. ඔහුට අවශ්‍ය වුනේ එම කුරුළු කූඩුවේ තිබෙන කුරුළු බිත්තර වලින් පැටවුන් එළියට එන අවස්ථාව කැමරාවේ සටහන් කර ගැනීමටයි. එහෙත් කැමරාවේ සටහන් වී තිබුණේ ඔහු කිසිදා බලාපොරොත්තු නොවූ දෙයක්. 

Incredible time lapse of birds nest.

© 2015 srilife.lk