1915 සිට අද දක්වා කාන්තා හා පිරිමි විලාසිතා වෙනස් වුණ හැටි විනාඩි 2කින්

1915 සිට අද දක්වා කාන්තා හා පිරිමි විලාසිතා වෙනස් වුණ හැටි විනාඩි 2කින්

පසුගිය සියවස තුල ලෝකයේ වඩාත් ජනප්‍රිය වුණේ බටහිර විලාසිතාවන්ය. පසුගිය වසර 100 පුරාම බටහිර විලාසිතාවන් ලෝකයේ අනිකුත් රටවල කාන්තාවන් සහ පිරිමින් ඉතා කැමැත්තෙන් වැළදගත්තා. වර්තමානය වන විටත් විලාසිතා ලෝකය අළුත් කරමින් නවීන විලාසිතා හදුන්වාදීමේ ප්‍රමුඛයන් වන්නේ ද ඔවුන්මය.

විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් වල පසුගිය දශකය පුරා සිදුවූ වෙනස්කම් පැහැදිලි කරමින් වීඩියෝ නිර්මාණය කරන Mode youtube චැනලය මගින් 1915 සිට 2015 දක්වා වසර 100 තුල කාන්තා හා පිරිමි විලාසිතා වල සිදුවූ වෙනස්වීම පෙන්වන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට එක්කර තිබුණා. පසුගිය දශකය තුල ජනප්‍රිය වු විලාසිතා අතරින් ඔබ වඩාත් කැමති කුමන දශකයේ විලාසිතාවට ද? වීඩියෝව බලන ගමන් තෝරාගන්න.

100 Years of Fashion: Gals vs. Guys ★ Mode.com

© 2015 srilife.lk