දූරියන් කන්න කලින් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න

දූරියන් කන්න කලින් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න

විස්තර කථනය : අමිල M වික්‍රමසිංහ

වීඩියෝ සංස්කරණය : දමිත් කරුණාධිපති

දූරියන් කන්න කලින් මේකත් බලන්න - Interesting Facts About Durian

© 2015 srilife.lk